Общи сведения Правилник Изложба Направления Звена Разработки
Фонд НИ НИ Програми Обр.Програми Конференции Новини Още...
Меню

  
Общи сведения
 

Публикувано на: 11.03.2011/09:05h

Общи сведения

Научно-изследователският сектор (НИС) към Русенския университет "Ангел Кънчев" е създаден през 1965 г.. Съгласно Правилника за дейността на университета основната задача на НИС е да организира научноизследователската, научно-производствената и учебно-производствената дейност. Устройството и дейността на НИС са регламентирани с Правилник, приет от Академичния съвет на университета. Цялата дейност на НИС се извършва на принципа на самофинансирането и самоиздръжката при пълна финансова и щатна самостоятелност.

Понастоящем НИС е основно звено за делови контакти на Университета с държавни и частни организации и фирми. В рамките на НИС колективи от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейност. Конкретните резултати от работата на тези научни колективи са намерили приложение в почти цяла България, а също и в редица други страни като Германия, Унгария, Чехия, Русия, Беларус, Латвия и др.

Наред със създаването на нови научни знания и продукти, основна задача на НИС е да способства за увеличаване на кадровия научен потенциал на университета, за осъвременяване и обновяване на използваната материално-техническата база и на учебния процес като цяло.

Орган за управление на НИС е
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

 

Оперативното ръководство на НИС се осъществява от :
Директор - доц. д-р инж. Иван Колев
тел./факс: 082 - 888 547, e-mail: Kolev@uni-ruse.bg
Зам. директор - доц. д-р инж. Иван Спасов
тел.: 082 - 888 547, e-mail: igs@uni-ruse.bg
Зам. гл. счетоводител - Маша Бозушка
тел.: 082 - 888 445, e-mail: mhb@uni-ruse.bg

Дейността на НИС се контролира от
Зам. ректора по научното и кадрово развитие
доц. д-р инж. Ангел Смрикаров,
тел./факс : 082 - 888 249, e-mail : zr-nkr@uni-ruse.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН И РЕКЛАМЕН БЛОК


За делови контакти :
адрес : България, Русе 7017, ул. "Студентска" 8,
Русенски университет “Ангел Кънчев”, НИС
тел./факс : 082 - 888 547; тел.:082 - 841 368
E-mail : NIS@uni-ruse.bg

Всички права запазени © 2003 РУ"Ангел Кънчев" дизайн tSoNeV.com