Мениджмънт на доставките и записите на материални ресурси в инд. предприятие

Мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси

 в индустриално предприятие

ПРОЕКТ 2004 – ФБМ – 02

Тема на проекта: Мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси в индустриално предприятие

Ръководител: доц. д-р Иван Христов Митев

Работен колектив: доц. д-р Румяна Костова Митева, докторанти - Николай Делков Колев, Вероника Иванова Михайлова, Лора Христова Кожухарова

Адрес: 7017 Русе, ул. “Студентска” 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Тел.: 082 - 888 521; 082 - 888 495, E-mail: ichmitev@ru.acad.bg; miteva@uni-ruse.bg; nkolev@uni-ruse.bg; vmihailova@ecs.uni-ruse.bg, lkozhuharova@ecs.uni-ruse.bg

Цел на проекта: Да се анализират съвременните методи и добри практики за мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси в индустриални предприятия

Основни задачи:

·      Анализ на съществуващи методи и добра практика за управление на доставките и запасите на материални ресурси в индустриални предприятия;

·      Анализ на съществуващите методи и практики за контролинг на логистичните дейности по доставянето и запасяването в индустриални предприятия;

·      Проучване на възможностите на готови програмни продукти за управление на доставките и запасите на материални ресурси в индустриални предприятия;

·      Изработване на методика за организация и управление на доставките на материални ресурси в конкретно индустриално предприятие.

Основни резултати:

·      Изработена е подробна характеристика на методите за управление на материалните доставки и запаси в производствено предприятие;

·      Анализирани са методите и най-добри практики при избор на доставчици на материални ресурси;

·      Проведено е проучване на възможностите за управление на доставките и запасите в два от най-известните софтуерни продукта за управление на дейността на предприятието – SAP R/3 и Microsoft Navision Attain.

·      Систематизация на методите за управление на доставките и запасите с акцент върху тяхната приложимост в индустриалните предприятия;

·      Участие в две конференции, една от които международна.

Публикации в България:

·      Михайлова, В., Ив. Хр. Митев. Относно мениджмънт на иновациите в логистичната дейност; Сборник научни трудове на Русенски университет, том XXXXI, серия 9 “Европеистика. Икономика и мениджмънт”, под печат;

·      Събев, Н., Л. Кожухарова, Ив. Хр. Митев. Необходимост и основни концепции за изграждане на компютърна система за управление на поръчките в спедиторска фирма, Сборник научни трудове на Русенски университет, том XXXXI, серия 9 “Европеистика. Икономика и мениджмънт”, под печат;

·      Митев, Ив. Хр., Николай Колев. Анализ нa методи за определяне на оптималното количество на доставката, II международна конференция “Мениджмънт и инженеринг” София, 2004.

·      Други: Резултатите от проведеното проучване представляват елементи от дисертационните работи на докторантите Николай Колев, Вероника Михайлова и Лора Кожухарова

 

АНОТАЦИЯ

 

         Управлението на запасите обхваща принципите, концепциите и техниките за тяхното планиране и контролиране във всичките им състояния - от необработени материали до крайни продукти, с основна цел посрещане на финансовите задачи на предприятието и задачите по обслужване на клиентите. Запасите служат за основа на производствената дейност или са резултат от нея. Ето защо те трябва да бъдат прецизно планирани, управлявани, оптимизирани и контролирани на всяко ниво.

        Проектът представя основните задачи, които изпълняват материалните запаси в индустриалното предприятие и систематизира методите за тяхното управление. Основният акцент е поставен върху техниките за определяне на нивата на цикличните и гаранционните запаси, които са най-важни от практическа гледна точка, както и на методите за определяне на момента на повторна поръчка. Проследена е еволюцията на един от най-известните методи за управлението на запасите – EOQ, като са предложени редица негови модификации с оглед пълноценното му използване в съвременните условия – отстъпка за всички или за част от материалите при закупуване на по-големи количества, използване на търговски кредит, отчитане на финансови разходи, отчитане на нивото на инфлация. Направена е съпоставка между разходите по доставяне при EOQ модела и разходите по доставките при използване на философията “Точно навреме”. Разгледани са и най-често използваните динамични техники за определяне на размера на партидите за поръчка – Lot-for-Lot, Fixed Period Requirements, Period Order Quantity, модел на Wagner-Within.

         Особено внимание е отделено на избора на доставчици на материални ресурси в производственото предприятие. Подборът и оценяването на доставчиците често се разглежда едностранчиво, като единственият използван критерий е цената на закупуваните продукти. В проекта са представени и редица други показатели като общо време за доставка, надеждност, качество, транспортни разходи, информационна координация и т.н., които влияят върху общите разходи за бизнеса. Разгледана е и връзката между отделните критерии и разходите за управление на запасите.

         Отделна глава в проекта заема характеристиката на възможностите на два от най-известните софтуерни продукта за управление на цялостната дейност на предприятието – SAP R/3 и Microsoft Navision Attain при управление на материалните запаси и доставки. Разгледани са дейностите, съдържащи се в модулите “Управление на материалите”, “Управление на склад”, “Доставки и задължения” в двата продукта, като ударението е поставено върху автоматизацията на дейностите по доставянето и запасяването. Отчетени са и някои от недостатъците на стандартните софтуерни продукти.

         Накратко са представени практически методи при изчисляване на разходите, свързани с притежанието на основните видове запаси.

    

 

Адресът на който се намира тази статия е:
http://

Предоставена Ви от:

.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"